Wat destijds begon als een clubje onder vrienden is intussen uitgegroeid tot een grote dynamische club waar iedereen met een oldtimer (+30 jaar) welkom is. Samen genieten van wagens in toffe sfeer is daarbij het doel, en dit door o.a. deel te nemen aan verschillende activiteiten. Bij dergelijke organisatie horen dan ook goede afspraken.

Hieronder vind je:

 • De algemene voorwaarden webshop – update 8 mei 2024
 • Het intern clubreglement – update 18 december 2024
 • De privacyverklaring – update 30 maart 2021
 • Het specifiek reglement deelnemers Cars ‘N Coffee – update 18 december 2024
 • Het specifiek reglement voor deelnemers aan een rondrit (rally reglement) georganiseerd door Retro Car Club – update 28 april 2022

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP.

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

RETRO CAR CLUB VZW (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

Vestigingsadres (maatschappelijke zetel) : Dwarsstraat 26 ▪ 9450 Denderhoutem ;

Bezoekadres (clublokaal) : Atomveldstraat 4 ▪ 9450 Denderhoutem ;

Telefoonnummer: 0475 38 26 89 tussen 8 en 17 uur, uitgezonderd zon- en wettelijke feestdagen

E-mailadres: info@retrocarclub.be

KBO-nummer: 0525.774.840

Btw-identificatienummer: BE 0525.774.840

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

INTERN CLUBREGLEMENT.

Indien men zich lid maakt van de club of inschrijft voor deelname aan een evenement is het aanvinken van de mogelijkheid, waarbij men zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met dit clubreglement, een noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden of  zich in te schrijven voor het evenement. Op dat moment verklaar je hierbij de volgende voorschriften en reglementen te aanvaarden:

De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt € 75,- per persoon. Men is pas lid van de Retro Car Club na het betalen van het jaarlijks lidgeld. Het lidgeld of een deel daarvan wordt onder geen beding terug gestort. Het lidgeld kan enkel gestort worden op rekeningnummer BE64 1030 8345 7252.

Enkel leden van Retro Car Club en hun gezin kunnen deelnemen aan private evenementen. Het volstaat dat 1 gezinslid lid is van de club om met het volledige gezin te kunnen deelnemen aan private evenementen.

Beëindiging van het lidmaatschap gaat in wanneer het lid niet tijdig zijn bijdrage (lidgeld) vernieuwt. De “verwijltermijn” wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

Leden dienen adreswijzigingen, gewijzigde telefoonnummers en e-mailadressen, zo snel mogelijk te bezorgen aan het bestuur zodat we de leden kunnen blijven contacteren en informeren over onze activiteiten.

De inschrijving bij de Belgian Historic Vehicule Association (BEHVA) gebeurt op naam van het ingeschreven lid bij Retro Car Club.

Elk voertuig moet reglementair zijn, zoals reglementaire nummerplaat, geldige verzekering en keuring.

Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die hij zou kunnen veroorzaken tijdens de activiteiten van de club. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en of schade aangericht door de leden.

PRIVACYVERKLARING.

Algemeen

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien men zich lid maakt van de club of inschrijft voor deelname aan een evenement is het aanvinken van de mogelijkheid, waarbij men zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met deze privacyverklaring, een noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden. Wanneer je jouw persoonsgegevens overmaakt aan Retro Car Club VZW, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord dat deze zullen worden opgeslagen en verwerkt in de databanken van de club en er eventueel gebruik van kunnen maken, conform de hieronder opgenomen voorwaarden. Retro Car Club VZW is verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voorwerp

Om lid te worden van Retro Car Club of deel te nemen aan één van haar activiteiten ben je verplicht om volgende persoonsgegevens correct en volledig in te vullen en door te sturen:

 • jouw eigen familienaam en voornaam (geen bijnamen of aliassen)
 • je geboortedatum
 • je adres van jouw woonplaats
 • je e-mailadres
 • je gsm- of telefoonnummer
 • info van je wagen, meer bepaald merk, type en bouwjaar.

Jouw Persoonsgegevens worden nuttig gebruikt:

 • In geval aansluiting als lid: De leden database van de club
  • Steeds ingevuld:
   • Je naam en voornaam;
   • Je adres;
   • Je geboortedatum;
   • Je telefoonnummer;
   • Je e-mailadres;
   • Je BEHVA-aansluitingsnummer;
   • Datum van betaling van de ledenbijdrage.
 • In geval inschrijving voor een activiteit: De database inschrijvingen van het evenement
  • Steeds ingevuld:
   • Je naam en voornaam;
   • Je telefoonnummer;
   • Je e-mailadres;
   • info van de deelnemende wagen (merk, type en bouwjaar);
   • Datum van betaling van het inschrijvingsgeld.

Doel

De Persoonsgegevens die je aan Retro Car Club VZW meedeelt bij registratie of inschrijving, zullen door de club enkel worden verwerkt om:

 • Indien je hiertoe voorafgaand toestemming hebt gegeven bij aansluiting of inschrijving, je te informeren over allerhande nieuwe diensten van de club, onder andere door je periodiek nieuwsbrieven of andere berichten via e-mail of SMS-bericht toe te zenden die je zouden kunnen interesseren; de club verbindt er zich toe om de communicatie te beperken tot wat noodzakelijk is om je te informeren over haar diensten.
 • De gegevens die je aan ons geeft zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als we gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Daarbuiten geven we in geen enkel geval je Persoonsgegevens door aan derden, tenzij:

 • je daar zelf voorafgaand uitdrukkelijk toestemming voor geeft (bijvoorbeeld voor de aansluiting bij BEHVA); of
 • indien de club daartoe verplicht wordt door een gerechtelijke of administratieve instantie.

Bovendien kan je je op gelijk welk moment verzetten tegen de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door je uit te schrijven een e-mailbericht via het algemeen e-mailadres van club info@retrocarclub.be. Je hebt steeds het recht om jouw persoonsgegevens te raadplegen en deze indien nodig aan te passen. Het spreekt voor zich dat je ook steeds de mogelijkheid hebt om je registratie op te zeggen indien je dit wenst. Bijgevolg zal je dan niet langer elektronische nieuwsbrieven of mededelingen toegestuurd krijgen van Retro Car Club VZW.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen via info@retrocarclub.be. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Bewaring van je Persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Retro Car Club VZW bewaard en in dit verband besteedt de club hieraan dezelfde zorg als aan de bewaring van haar eigen vertrouwelijke informatie. De club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden. Jouw persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden en/of voor leden van de club die daartoe niet zijn geautoriseerd, waardoor door deze personen geen enkel gebruik van jouw persoonsgegevens kan worden gemaakt. Het aantal medewerkers van de club dat over toegang tot jouw persoonsgegevens beschikt, wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Bovendien zullen deze medewerkers enkel gebruik maken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig de bovenvermelde doelstellingen. Op die manier beschikt het Departement over een strikt beveiligingsbeleid dat toelaat om een ongeoorloofde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te vermijden.

Gebruik van cookies

Via cookies houdt de website informatie bij over bezoekers. Dit gebeurt om betrouwbare ​​statistieken te kunnen opmaken en om het ​​functioneren en de ​​reactiesnelheid van de website te verbeteren. Als je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kan de website je geen correcte werking garanderen. Als je cookies wenst te blokkeren, kun je dat voor de door jou gebruikte browser doen.

Wijzigingen in het clubreglement en de privacyverklaring

De club behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd het clubreglement en de privacyverklaring aan te passen of bij te werken. In dit geval zal de club hiervan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de website. Het is jouw verantwoordelijkheid om op regelmatige basis te controleren of je op de hoogte bent van de laatste versie van het clubreglement en de privacyverklaring. Indien je verder gebruikt van de diensten van de club na datum van een wijziging, gaat de club ervan uit dat je kennis hebt genomen van het gewijzigde reglement en de gewijzigde privacyverklaring en dat je uitdrukkelijk instemt met de bepalingen die erin zijn opgenomen.

REGLEMENT DEELNEMERS CARS ‘N COFFEE.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op eenieder die met een voertuig aan het evenement Cars ‘N Coffee deelneemt. Dit is een organisatie van de vzw Retro Car Club (maatsch. zetel: Dwarsstraat 26 – 9450 Denderhoutem) in samenwerking met de gemeente Haaltert. De contactpersoon is de voorzitter van de vzw Retro Car Club, dhr. Gino De Vos, Terwarentstraat 7, 9451 Kerksken, gino@retrocarclub.be, www.retrocarclub.be, gsm 0475 38 26 89. Locatie evenement: Nieuwstraat – 9450 Denderhoutem. Duur evenement: 09.00u tot 18.00u

Elke deelnemer ontvangt bij het betreden van het evenement een papieren exemplaar van dit reglement. Deelnemers die zich vooraf via de website hebben ingeschreven, hebben dit bovendien reeds een eerste maal ontvangen via het e-mailadres dat zij daarbij opgaven.

Door deelname gaat de deelnemer bij het betreden van het evenemententerrein akkoord met de inhoud van dit reglement. De organisatie van de Cars ‘N Coffee (verder ‘de organisatie’ genoemd) verwacht dat elke deelnemer dit reglement respecteert. Bij niet-naleving neemt de organisatie passende maatregelen. Deze kunnen gaan tot het onmiddellijk weren van de deelnemer of tot het uitsluiten van een deelname in de toekomst.

Dit reglement is deelbaar. De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid, om gelijk welke reden, van een deel van dit reglement, zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van dit reglement. 

Dit reglement wordt beheerst door Belgisch recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken gelegen binnen het arrondissement bevoegd.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Deze beslissingen zijn bindend.

In geval van calamiteiten (ongeval, brand, vernieling, etc.) of andere dringende zaken kunt u de organisatie bereiken op 0496 121518.

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

Er kan enkel deelgenomen worden aan het evenement met een oldtimer (+30 jaar), met als enige uitzondering de leden van de club. Bij deelname verklaart de deelnemer te beschikken over:

 • Een oldtimer (+30 jaar) met als enige uitzondering de leden van de club
 • Een geldig rijbewijs
 • Een geldig keuringsbewijs van het deelnemende voertuig
 • Een geldige autoverzekering voor het deelnemende voertuig

Artikel 3: Verplichtingen van de deelnemer

Cars ‘N Coffee is een statisch auto-evenement. Dit houdt dus in dat je motor niet draait en je geen muziek afspeelt. De sleutels mogen zich bovendien niet in het voertuig bevinden, om onvrijwillig starten te voorkomen.

De geldende verkeersregels blijven van toepassing. Burnouts, donuts of andere vormen van gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag zijn op het terrein ten strengste verboden net als gevaarlijk rijgedrag. Elke deelnemer wordt geacht te handelen conform verkeersregels van de Belgische Wegcode volgens het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

De maximumsnelheid op het terrein is 10 km/u. Rijden met- of onder invloed van alcohol wordt niet getolereerd. Bestuurders die zich schuldig maken aan roekeloos of onverantwoord rijgedrag worden door de organisatie van het evenement verwijderd.

Elke deelnemer verklaart dat het voertuig waarmee wordt deelgenomen conform is met de regelgeving van het Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Elke deelnemer verklaart dat het voertuig waarmee wordt deelgenomen beschikt over een geldig brandblusapparaat.

Andere voertuigen dan deelnemende voertuigen die deel uitmaken van de meeting zijn niet toegestaan op het evenementen terrein m.u.v. voertuigen van de organisatie.

Deelnemers parkeren op een plaats op aanwijzing van de vrijwilligers en volgen instructies van de verkeersregelaars op. Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen. Fout parkeerders worden weggesleept. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aangericht aan uw auto door het wegslepen.

Deelnemers hebben respect voor elkaar. We houden van de fijne sfeer die de Cars ‘N Coffee typeert. Vind je een andere auto niet zo mooi, breng het dan genuanceerd.

Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Zowel softdrugs als harddrugs zijn verboden. Bij constatering van gebruik en/of in bezit hebben van soft- / harddrugs of het verhandelen van soft-/harddrugs zal u worden overgedragen aan de politie.

Roken is verboden in de feesttenten op het evenementen terrein.

Huisdieren zijn toegelaten maar dienen altijd aangelijnd te zijn en op de hondenweide van de gemeente te worden uitgelaten.

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade in welke vorm aan een voertuig ook. Bezoek aan het evenement is geheel op eigen risico. Elke eigenaar, deelnemer staat zelf in voor het toezicht op zijn voertuig en verklaart door zijn deelname de verantwoordelijkheid op zich te nemen in geval van diefstal, verlies van materialen, gevolgen van weersomstandigheden, beschadiging of ander incidenten van gelijk welke aard. De organisatie is ook niet verantwoordelijk voor de gedragingen van bezoekers en de eventuele gevolgen daarvan. De deelnemer vrijwaart de organisatie tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe dan ook genaamd, veroorzaakt door de deelnemer zelf of diens gezellen.

Wanneer een verzekeraar een schade weigert uit te keren die door de deelnemer tijdens het evenement is opgelopen kan de organisatie hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

De organisatie voorziet geen pechverhelping tijdens deze meeting. Het is daarom aangeraden om zelf aangesloten te zijn bij een pechverhelpingsdienst.

De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers de toegang te weigeren. Bij ernstige misdragingen of asociaal gedrag ziet de organisatie zich genoodzaakt de politie in te schakelen en persoonlijke- en/of voertuiggegevens aan de politie door te geven.

Artikel 4: Milieurichtlijnen

De organisatie besteedt veel aandacht aan het milieu.

Laten we het netjes houden. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalcontainers aan een afvaleiland: een blauwe voor PMD en een zwarte voor restfractie. Aan de eetstanden zijn tevens afvalbakken ter beschikking. Eventueel glasafval gooi je niet in deze zakken maar bezorg je (terug) aan een eet- of drankstand.

Mensen die met opzet de terreinen en/of materialen vervuilen en/of vernielen worden de toegang tot het terrein ontzegd. Schade wordt op de veroorzaker verhaald.

Artikel 5: GDPR

Door deelname aan het evenement stemt elke deelnemer toe met foto’s en/of filmmateriaal waarin hij/zij voorkomt. Dit materiaal kan verwerkt worden in een reportage, fotoalbum, etc. Hierbij doet elke deelnemer afstand van zijn recht op privacy en geeft Retro Car Club VZW de toestemming om dit materiaal te gebruiken.

De organisatie heeft de toestemming om de naam van de gegevens van de deelnemer bij te houden om deze te informeren over opkomende evenementen en opportuniteiten.

Indien de deelnemer hier niet (meer) mee akkoord gaat, dient deze dit schriftelijk te melden in een e-mail naar info@retrocarclub.be

REGLEMENT VOOR DEELNEMERS AAN EEN RONDRIT GEORGANISEERD DOOR RETRO CAR CLUB.

Als deelnemer aan een rondrit verklaar ik hierbij de volgende voorschriften en reglementen te aanvaarden:

 1. Ik erken op de hoogte te zijn van het feit dat de verkeersregels geldend op de openbare weg onverminderd van toepassing blijven op dit evenement en me daaraan te houden. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten indien hij zich niet aan de wegcode houdt.
 2. Ik verklaar hierbij dat de wagen waarmee ik deelneem aan een evenement geldig in het verkeer is ingeschreven en beschikt over een conform kentekenbewijs.
 3. Ik verklaar hierbij dat de wagen waarmee ik deelneem aan een evenement verzekerd is voor Burgerlijke Aansprakelijkheid bij een verzekeringsmaatschappij erkend in de Europese Gemeenschap en beschikt over een groene internationale motorrijtuigverzekeringskaart die geldig is op het moment van deelname aan een event. Ik ben er mij van bewust dat er een Europees aanrijdingsformulier in de wagen aanwezig moet zijn.
 4. Ik verklaar hierbij dat de wagen waarmee ik deelneem aan een evenement beschikt over een autokeuringsbewijs (oldtimerkeuring of gewone keuring geldig op het moment van deelname aan een event.)
 5. Ik verklaar hierbij dat de wagen waarmee ik deelneem aan een evenement conform de wegcode is uitgerust met een gevarendriehoek, verbandskist, niet vervallen brandblusser en 2 reflecterende veiligheidsvestjes.
 6. Ik erken dat alcohol en drugs ten strengste verboden zijn.
 7. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van het evenement niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke schade toegebracht aan wagens of schade toegebracht aan derden, noch voor verlies of diefstal.
 8. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van de omloop niet verantwoordelijk zijn voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen of voorwerpen, ook niet indien deze voorwerpen zich in de geparkeerde wagens bevinden, of voor schade aan kledij, sierraden en/of uurwerken veroorzaakt tijdens en/of naar aanleiding van deelname aan het evenement.
 9. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van het evenement niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke letsels en/of verwondingen.
 10. Ik erken en aanvaard dat stuurfouten en rijfouten of het niet opvolgen van de instructies niet verhaald kunnen worden op de verantwoordelijken of op de organisatoren van het evenement. Zij zijn dus ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele letsels en verwondingen.
 11. Ik erken en aanvaard dat personen die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden van de omloop kunnen verwijderd worden.
 12. Ik zal aan het evenement deelnemen met voorzichtigheid en zal in geen geval een andere deelnemer, de organisatoren of zijn medewerkers aansprakelijk stellen voor die schade.
 13. Ik erken het reglement te kennen, goed te keuren en te zullen respecteren.